Monday, September 13, 2010

ผู้ใหญ่ใจดีนายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


นายแพทย์สุรพร ลอยหา อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้บังคับบัญชาที่ครอบครัวของพันธุ์ทอง-อริยวรรณ จันทร์สว่าง เคารพนับถือท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน ท่านจะให้ความสำคัญและความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ หากไม่ติดภาระกิจสำคัญท่านจะไปร่วมงานทุกงานที่ได้รับเชิญ เป็นที่นับถือศรัทธาของผู้ได้พบเห็นและรู้จักท่าน

No comments:

Post a Comment